Kwas azotowy iii działanie mutagenne

Pobierz

Toksyczność ostra, Wdychanie (Kategoria 3), H331 Działanie żrące na skórę (Podkategoria 1A), H314 Poważne uszkodzenie oczu (Kategoria 1), H318Nazwa produktu: KWAS AZOTOWY roztwór 5% Numer WE: 231-714-2 Numer CAS: 7697-37-2 Numer indeksowy: 007-004-00-1 Wzór chemiczny: HNO.. Azotany i azotyny - toksyczność Azotany są generalnie bezpieczne dla człowieka, a azotyny stają się toksyczne w zbyt dużych dawkach.Spośród wymienionych związków chemicznych zaznacz ten, który może mieć dla człowieka działanie mutagenne.. Brak treści lub nie posiadasz dostępu do tego zasobu!. Identyfikator produktu Kwas azotowy 65% Substancja / mieszanina substancja Numer 007-004-00-1 Nazwa chemiczna kwas azotowy … % Nr CAS 7697-37-2 Numer indeksowy 007-004-00-1 Numer WE (EINECS) 231-714-2 Numer rejestracji 01--XXXX 1.2.Kwas azotowy(V) Directive 98/24/EC EU STV 2,6 mg/m³ - 1 ppm Kwas azotowy(V) Dz.U.2018r, pos.1286 as amended PL NDS 1,4 mg/m³ Kwas azotowy(V) Dz.U.2018r, .. Należą do nich czynniki fizyczne oraz bardzo dużo związków chemicznych, które ogólnie nazywamy mutagennymi czynnikami chemicznymi.. Czyli myślałam, że Ahipoksantynę, czyli komplementarna C, a więc poprawną odp.. Rakotwórczość: nie jest rakotwórczy.. kwas fosforowy (V) > 30%.. Spośród wymienionych związków chemicznych zaznacz ten, który może mieć dla człowieka działanie mutagenne..

Czynniki rakotwórcze i mutagenne.

Elementy oznakowaniaLAKTOS SW jest wodnym roztworem kwasu fosforowego, kwasu azotowego.. będzie ACG.- kwas azotowy (III) - HNO2 - powoduje usunięcie grup aminowych z zasad azotowych, co powoduje np. zamianę cytozyny w uracyl - związki alkilujące (np. iperyt i jego pochodne) - powodują dołączanie do zasad azotowych grup alkilowych, co również zmienia ich charakterCzynniki mutagenne: - promieniowanie jonizujące oraz nadfioletowe - czynniki chemiczne wpływające na DNA lub proces replikacji DNA - kwas azotowy III - HNO2, który powoduje dezaminację (usuwa grupy NH2) zasad azotowych co prowadzi do zmiany zasad cytozyny na uracyl, itp. - związki alkilujące (związki mające grupy alikilowe) np. pochodne iperytuKwas azotowy (III) - powoduje między innymi dezaminację adeniny do hipoksantyny (analog guaniny) czyli zamiast pary AT wstawia GC.. 3.1 Składniki mieszaniny.. W internecie znalazłam (w Biologii Villeeego oraz Biologia.. Rakotwórczość Nie stwierdzono.Nazwa wyrobu : Kwas azotowy 60 % Ultrapur Numer produktu : 1.01518 Numer katalogowy : 101518 Marka : Millipore Nr REACH : Ten produkt jest mieszaniną..

Działanie mutagenne: nie jest mutagenny.

Wyhodowano transgeniczne świnie z ludzkim genem kodującym enzym, który modyfikuje .Mutacje mogą mieć negatywne dla organizmu znaczenie i zmniejszać jego szanse na przeżycie (mutacje warunkowo letalne), a nawet prowadzić do śmierci organizmu (mutacje letalne).. Zadanie 26.. Inżynieria i badania genetyczne Podaj i uzasadnij/wyjaśnij.. Powoduje także metylację (dołączenie -CH3 do zasad azotowych co może wywołać nawet efekt letalny bo utrudnia rozplatanie DNA podczas replikacji i transkrypcji) 2.Spośród wymienionych związków chemicznych zaznacz ten, który może mieć dla człowieka działanie mutagenne.. Działanie żrące/drażniące na skórę (Kategoria 1B), H314 EUH071 Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.. Ilość atomów tlenu, z którymi związany jest azot w substancji chemicznej, wpływa na jej właściwości.. Listy serwisów BHP Info .. Działanie na rozrodczość: wdychanie - NOAEC 19,3 mg/m3.3 Numer CAS : 7631-99-4 Numer WE : 231-554-3 Numer indeksowy : Numer rejestracji : 01--xxxx Synonimy : sól sodowa kwasu azotowego, azotan sodu z lub bez antyzbrylacza 1.2..

Kwas azotowy(III) Metanol Kwas octowy Tryptofan Rozwiązanie .

ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Mutacje mogą też być obojętne dla organizmu lub wręcz mieć korzystne działanie.. Ostatnio udostępnione tematy w BHP-Info: MOBBING w pracy;Nazwa substancji : KWAS AZOTOWY 65% Wzór chemiczny : HNO 3 Numer CAS : 7697-37-2 Oznakowanie WE : 231-714-2 Numer indeksowy : 007-004-00-1 Numer rejestracji : 01--xxxx Synonimy : brak .. Większość mutacji jest obojętna dla organizmu i powstaje w niekodujących obszarach DNA .Aug 12, 2021Program Wieloletni III Etap (2014-2016) Bezpłatne materiały informacyjne (2016) Projekty .. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Brak dostępnych danych Rakotwórczość przez IARC jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy dla .Kwas azotowy 65% SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Rakotwórczość: Brak dostępnych dalszych istotnych danych.. Kwas azotowy (III) Metanol Kwas octowy Tryptofan Rozwiązanie Za poprawne zaznaczenie związku o działaniu mutagennym dla człowieka - 1 pkt Poprawna odpowiedź: A / kwas azotowy (III)Do chemicznych czynników mutagennych zaliczamy: kwas azotowy (HNO 2) - kwas azotowy działa na DNA podczas całego cyklu komórkowego powodując dezaminację guaniny, adeniny i cytozyny przekształcając je odpowiednio w ksantynę, hipoksantynę i uracyl..

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Nie stwierdzono.

Rakotwórczość Nie stwierdzono.Czynniki powodujące wzrost częstości mutacji nazywamy czynnikami mutagennymi.. Kwas azotowy LC50 180000 μg/dm3 skorupiaki Carcinus maenas 48 godz. 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Niedostępne.. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Nie stwierdzono.. Jedność i różnorodność niczego nie znalazłam), że: Kwas azotowy (III) - adenina jest zamieniana w hipoksantynę, która działa jak guanina, zamiast pary adenina - tymina powstaje guanina - cytozyna.. Nr indeksowy: 015-011-00-6.. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione f) Działanie rakotwórcze: .Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Nie stwierdzono.. Bezwzględnie konieczne jest takie organizowanie pracy z poszanowaniem obowiązujących przepisów, aby uniemożliwić wystąpienie .Nazwa handlowa: Kwas Azotowy 30% < C < 60% (W/W) HNO3 Numer artykułu: 600019 (Identipack BV) CAS: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UFI: Nie nadający się do zastosowania.. Powstałe produkty powodują zmiany typu tranzycji.liczba mutagenów chemicznych stale się zwiększa, oprócz pojedynczych związków, jak kwas azotowy, hydroksyloamina, działanie mutagenne mają poszczególne grupy, np. związki alkilujące, z jednym lub wieloma podstawnikami (sulfonian dietylu, iperyt azotowy), analogi zasad występujących w kwasach nukleinowych (5-bromouracyl, 2-aminopuryna), barwniki …Azotany pochodzą od kwasu azotowego (V) HNO 3, a azotyny od kwasu azotowego (III) HNO 2.. .15 007-022-00-X bis(3-karboksy-4-hydroksybenzenosulfonian) hydrazyn-1,2-ium; bis(3-karboksy-4-hydroksybenzenosulfonian) hydrazyny 405-030-1 - Carc.. Projekty krajowe; Finansowane z budżetu państwa; Projekty UNIJNE; .. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt