Korzystając z rysunku wypisz dwie cechy budowy lancetnika

Pobierz

Zadanie 4 Na rysunkach A-H przedstawiono cechy budowy organów roślin jednoliściennych i dwuliściennychC.. Źródło: E.P.. Z jakich elementów składa się układ redukcji.Zadanie 2. kasiula30k kasiula30k 23.04.2010Lancetnik ma bocznie spłaszczone ciało o długości kilku centymetrów (od 5 do 7 cm).. Uzasadnij odpowiedź.. (1 pkt) Podaj dwie charakterystyczne cechy rzeźby obszaru przedstawionego w polu mapy IJ4 na północ od miejscowości Niegowonice i Grabowa.- Wymień cechy wspólne mięczaków.. Martin, Biologia, Warszawa 2014, s. 682. a) Korzystając z rysunku, wypisz dwie cechy budowy lancetnika (poza obecnością struny grzbietowej), charakterystyczne wyłącznie dla strunowców i występujące w którymś stadium życiowym u każdego strunowca.Wymień cechy lancetnika, które: a) są charakterystyczne dla bezkręgowców b) są charakterystyczne wyłącznie dla strunowców.. a) Wymień dwie, widoczne na rysunku, cechy budowy morfologicznej turkucia świadczące o tym, że należy on do owadów, a nie - do innej grupy stawonogów.Rysunek 2 przedstawia AO.. a) Korzystając z rysunku, wypisz dwie cechy budowy lancetnika (poza obecnością struny grzbietowej), charakterystyczne wyłącznie dla strunowców i występujące w którymś stadium życiowym u każdego strunowca.. b. Spośród poniżej podanych cech wybierz i podkreśl te które błędnie przypisano lancetnikowi..

(2 pkt) Na rysunku przedstawiono budowę lancetnika.

Przedstawicielem strunowców bezkręgowców jest lancetnik.. Jaki to automat, opisz sposób działania.. Podaj cechy budowy osłonic, które są związane z ich trybem życia.. Podręcznik dla gimnazjum, część 1. .. Z podanych informacji opisujących salamandrę, wypisz dwie cechy, .. Zadanie 17.. Większość czasu spędza na wpół zagrzebany w gruboziarnistym piasku, tak że na zewnątrz wystaje tylko przednia część ciała.. Człowiek zmyślny (sprawny) D. Australopitek Zadanie 2 (1pkt) Zadanie 3 (1pkt) Amonity i belemnity to przedstawiciele dawno .Korzystając z informacji zawartych w powyższym tekście oraz z posiadanej wiedzy podaj dwa .. Na podstawie analizy rysunków wymień dwie cechy budowy szkieletu człowieka, świadczące o .. Wymień cechy osłonic bardzo rzadko lub wcale niespotykane u innych strunowców.. BARDZO PROSZĘ O POMOC!. - Określ środowisko i tryb życia szkarłupni.. b) Uzasadnij przynależność człowieka do strunowców, uwzględniając budowę jego szkieletu osiowego.Matura 2015, Poziom Rozszerzony (Informatory CKE) - Zadanie 59.. Źródło: E.P.. 12.a) Podaj dwie - widoczne na rysunku - cechy budowy zewnętrznej żaby, które powstały u płazów jako przystosowania do życia na lądzie.. Niszczenie osadów płaszczowinowych i trzonu granitowego przez czynniki zewnętrzne.. - Wymień cechy lancetnika decydujące o tym, że zalicza się go do strunowców..

Korzystając z rysunku 1 wymień podstawowe elementy AO i wyjaśnij jakie jest ich zadanie.

Posiada on cechy strunowców i bezkręgowców: a) Cechy strunowców: cewka nerwowa, leżąca bezpośrednio nad struną; gardziel przebita szczelinami skrzelowymi.Podaj cechy lancetnika charakterystyczne dla strunowców Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. Na podstawie rysunków wymień dwie inne zmiany w rzeźbie przedstawionego obszaru,Korzystając z rysunku, uszereguj podane niżej wydarzenia geologiczne od najstarszego do najmłodszego, wpisując do ramki cyfry odpowiadające wydarzeniom.. (2 pkt) Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny liścia rośliny okrytonasiennej.. (SP09) Na rysunku przedstawiono długości trwania dnia i nocy w ciągu roku w wybranym miejscu kuli ziemskiej.. a) Ustal, czy przedstawiony na rysunku liść jest charakterystyczny dla rośliny jednoliściennej, czy - dwuliściennej.. Budowa i biologia lancetnika - swoistego modelu strunowców.. Zadanie 6 (0 - 3)b) Wymień dwie funkcje liścia i korzystając z rysunku, podaj, na czym polega przystosowanie w jego budowie anatomicznej do pełnienia każdej z nich.. - Opisz różne narządy wymiany gazowej występujące u mięczaków.. -Fotosynteza, która zachodzi w chloroplastach występujących w komórkach miękiszu asymilacyjnego liścia -Transpiracja, która ułatwiona jest przez aparaty szparkowe (wymianaNa podstawie: W. Stankowski, Geografia fizyczna z geologią, Warszawa 1996..

Korzystając z rysunku 2 wymień podstawowe elementy AO i wyjaśnij jakie jest ich zadanie.

Odpowiedź uzasadnij, wskazując cechę budowy liścia .Pamiętaj: Zadania od 1. do 5. wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej okolic Dąbrowy Górniczej (strona I barwnego materiału źródłowego).. b) Opisz, jakie zachowanie żaby chroni ją jednocześnie przed przegrzaniem oraz odwodnieniem.b) Wymień dwie funkcje liścia i korzystając z rysunku, podaj, na czym polega przystosowanie w jego budowie anatomicznej do pełnienia każdej z nich.. Źródło: E.P.. Bierze udział w wytwarzaniu barwnika wzrokowego.. Roślina jednoliścienna, ponieważ w liściu występuje miękisz jednorodny (niezróżnicowany / występują wiązki przewodzące zamknięte).Matura 2015, Poziom Rozszerzony (Informatory CKE) - Zadanie 42.. Człowiek wyprostowany B. Neandertalczyk C.. Zadanie 2.. Wzmacnia włosowate naczynia krwionośne.. 3.Korzystając z danych przedstawionych na wykresie określ, .. Na rysunku przedstawiono budowę wirusa mozaiki tytoniowej.. Ułatwia wchłanianie wapnia z pokarmu.. Rysunek przedstawia budowę stopy trzech przedstawicieli rzędu naczelne.Wymień dwie funkcje liścia i korzystając z rysunku, podaj, na czym polega przystosowanie w jego budowie anatomicznej do pełnienia każdej z nich.pokarmem.. Występuje w płytkich wodach morskich w Europie.. a) Korzystając z rysunku, wypisz dwie cechy budowy lancetnika (poza obecnością struny grzbietowej), charakterystyczne wyłącznie dla strunowców i występujące w którymś stadium życiowym u każdego strunowca.Na rysunku przedstawiono budowę lancetnika..

Ciało lancetnika jest miękkie i półprzezroczyste.9.

Źródło: E.P.. Martin, Biologia, Warszawa 2014, s. 682. a) Korzystając z rysunku, wypisz dwie cechy budowy lancetnika (poza obecnością struny grzbietowej), charakterystyczne wyłącznie dla strunowców i występujące w którymś stadium życiowym u każdego strunowca.Na rysunku przedstawiono budowę lancetnika.. Martin, Biologia, Warszawa 2014, s. 682. a) Korzystając z rysunku, wypisz dwie cechy budowy lancetnika (poza obecnością struny grzbietowej), charakterystyczne wyłącznie dla strunowców i występujące w którymś stadium życiowym u każdego strunowca .Na rysunku przedstawiono budowę lancetnika.. Na skutek działalności lodowca górskiego rzeźba obszaru uległa przeobrażeniu, czego przykładem jest powstanie dolin zawieszonych, oznaczonych na rysunku literą A. .. 7 7- 6 b) Przyporządkuj oznaczone na rysunku elementy budowy skóry odpowiednim opisom.. PILNE!. Pyłka-Gutowska E., Jastrzębska E., Bliżej biologii.. - Przedstaw ogólny plan budowy szkieletu kręgowców.Ewolucja i Antropogeneza Zadanie 1 (1pkt) Spośród wymienionych poniżej, wskaż najstarszą formę należącą do rodzaju Homo (otocz kółkiem odpowiednią literę) A. a)Podaj na podstawie rysunku, ile godzin trwa dzień w tym miejscu podczas przesilenia letniego.. - Opisz budowę i funkcje układu wodnego szkarłupni.. Zadanie 25.1.. Korzystając z rysunku, wypisz dwie cechy budowy lancetnika (poza obecnością struny grzbietowej), charakterystyczne wyłącznie dla strunowców i występujące w którymś stadium życiowym u każdego .a.. A.Na rysunku przedstawiono budowę lancetnika.. biegun północny, koło podbiegunowe północne .b) Wymień dwie funkcje liścia i korzystając z rysunku, podaj, na czym polega przystosowanie w jego budowie anatomicznej do pełnienia każdej z nich.. WSiP, Warszawa 2009, str. 114 (zm.).. Korzystając z rysunku i posiadanej wiedzy, wymień 3 przykłady szkodliwego wpływu tasiemca na organizm żywiciela.. Cyframi (1-2) oznaczono związki chemiczne wchodzące w jego skład.. Wymień cechy lancetnika, które charakteryzują także bezkręgowce.. b)Spośród podanych niżej miejsc wybierz to, dla którego przedstawiono na rysunku czas trwania dnia i nocy w ciągu roku.. Martin, Biologia, Warszawa 2014, s. 682.. (0-3) W budowie kręgosłupa człowieka wyróżnia się pięć odcinków zbudowanych z kręgów, które są ze sobą połączone za pomocą mięśni i więzadeł.Rysunek przedstawia budowę przedstawiciela tasiemców..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt