Sprawozdanie zerowe podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 2019

Pobierz

Sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli .. 2) Należy wpisać wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od .Zgodnie z art. 9nb ustawy ucp podmiot zbierający odpady komunalne (prowadzący punkt skupu), jest zobowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań (w przypadku braku zbierania odpadów komunalnych - należy złożyć sprawozdanie zerowe).. Sprawozdania podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów .Jun 7, 2022Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2017 roku - Miejski Zakład Usług Komunalnych.. Praca.. Ostatecznie przedsiębiorcy będą składali sprawozdania BDO do 31 sierpnia, 11 września 2020 oraz do 31 października 2020 r. Sprawdź, kto i kiedy składa roczne sprawozdanie o odpadach za 2019 r., a także inne sprawozdania w BDO!Robię sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne (jako osoba zbierająca _skup złomu ) czy w dziale III informacja o sposobie zagospodarowania wpisuje się podmiot do którego przekazało się dany odpad na podstawie KPO, czy odbiorcę końcowego który jest na samym końcu tego łańcuszka.. Wersja Mobilna.. Określa się wzory: 1) półrocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2)Aug 28, 2020Data sporządzenia sprawozdania Podpis i pieczątka16) odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości17) Objaśnienia: 1) Wypełnia podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych.prowadzący instalację komunalną jest zobowiązany przekazać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości informację o odpadach przekazanych mu przez tego przedsiębiorcę, które poddał procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi odpadów (art 9oa ustawy o …podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany zamieścić w rocznym sprawozdaniu także informacje o osiągniętym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania …2 days agoCo ważne, unijnym celem w obszarze gospodarki odpadami do 2030 roku jest zwiększenie recyklingu odpadów komunalnych do poziomu 60%, zaś opakowaniowych do 70%..

Sprawozdania zerowe ..... 23.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.Sprawozdania podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości .. Statut Związku określa jego podstawowe zadania, którymi są: zaopatrzenie miast i gmin w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, centralne ogrzewanie, gospodarka odpadami, w tym unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska (powietrze atmosferyczne, grunty .BIP Urzędu Gminy Choczewo - Sprawozdawczość podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości .. Terminy na złożenie sprawozdań rocznych w BDO znów zmienione!. Podczas składania sprawozdania zerowego podmiot ma możliwość edycji wyłącznie w zakresie Działu I Tabela A.1) Wypełnia podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych.. (PDF, 0,5MB)Dec 17, 2020Kalkulator zdolności kredytowej.. Dlaczego jest to tak ważne?. Sprawozdanie składasz za pośrednictwem konta w systemie BDO .. sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 2019 Odpady Odpady komunalne RecyklingKOMUNALNE Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne Do sprawozdania dołączono wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, 31. ..

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.

rejestr działalności regulowanej / Sprawozdawczość podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości .Na podstawie art. 9t ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) zarządza się, co następuje: § 1.. 2) Należy wpisać wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od .Związek powstał w 1991 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie lokalnym.. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Numer rejestrowy nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 3), 4) Numer rejestrowy nadany przez marszałka województwa 4), 5) Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu Oznaczenie siedziby i adres podmiotuJeżeli składane sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest sprawozdaniem zerowym należy zaznaczyć pole wyboru "sprawozdanie zerowe".. Aby zapisać sprawozdanie i przejść do kolejnego kroku należy kliknąć przycisk , następnie na liście sprawozdań komunalnych pojawi się sprawozdanie o statusie Robocze.Jeżeli składane sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest sprawozdaniem zerowym należy zaznaczyć pole wyboru " sprawozdanie zerowe " ..

(PDF, 2MB) Sprawozdanie zerowe podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2017 roku - Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikont-bis Waldemar Zawistowski.

W związku z epidemią COVID-19, w 2020 r. sprawozdanie możesz złożyć do 31 sierpnia 2020 r. Co to jest BDOSprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2016 r. sporządzane jest zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).2) I..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt